UNIWERSYTET PODRÓŻY

Zasady na jakich funkcjonuje Uniwersytet Podróży

 

Podstawową formą działalności Uniwersytetu Podróży jest organizowanie wycieczek, a uczestnictwo w nich stanowi jednoznaczną deklarację członkostwa. Nie jest to udokumentowane żadną legitymacją.

Uniwersytet Podróży posiada charakter otwarty. Członkiem Uniwersytetu może zostać każda osoba pełnoletnia, która uczestniczy w wycieczkach Uniwersytetu i która akceptuje przyjęte przez nas zasady i zobowiązuje się do ich szanowania i przestrzegania. Czynniki takie jak wiek (poza warunkiem pełnoletności), płeć, wyznanie, poglądy polityczne, itp. są w tym przypadku bez znaczenia.

Uniwersytet Podróży funkcjonuje na zasadach koleżeńskich, nie ma żadnych struktur organizacyjnych, nie posiada siedziby. Ponieważ do Uniwersytetu należą osoby mieszkające w różnych miastach, jedynym miejscem spotkań uczestników Uniwersytetu są wycieczki klubowe. Poza wycieczkami wszelkie spotkania osób związanych z Uniwersytetem odbywają się na zasadach koleżeńskich i nie stanowią bezpośredniej działalności Uniwersytetu.

Celem działalności Uniwersytetu jest umożliwienie każdemu z uczestników realizacji swoich podróżniczych pasji w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Wspólne działanie pozwala wymieniać doświadczenia oraz osiągać te miejsca, do których samodzielne dotarcie byłoby utrudnione, lub zbyt kosztowne. Szanując osobiste preferencje i przyzwyczajenia uczestników Uniwersytetu dokładamy wszelkich starań aby ograniczenia wynikające z konieczności dostosowania się do reszty grupy były jak najmniejsze.

W przypadku wystąpienia takiej konieczności pomysłodawca i założyciel Uniwersytetu zastrzega sobie prawo do zajmowania formalnego stanowiska w imieniu całego Uniwersytetu Podróży.

Uniwersytet Podróży nie posiada majątku. Działalność Uniwersytetu odbywa się na zasadach niekomercyjnych. Od osób biorących udział w wycieczkach nie są pobierane żadne opłaty z tytułu prowadzonej działalności. Każdy z uczestników Uniwersytetu ponosi wyłącznie koszty związane z własnym udziałem w Uniwersytecie Podróży. Równocześnie ze zgłoszeniem udziału w imprezie Uniwersytetu Podróży każdy członek pokrywa, we własnym imieniu opłatę wynikającą z kosztów zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenia. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie wzoru: Kwota łączna poniesionych przez grupę wydatków / liczbę uczestników Wycieczki = Koszt dla 1 uczestnika. Uczestnicy wycieczki Uniwersytetu ponoszą samodzielnie dodatkowe opłaty związane z indywidualizacją oferty do ich potrzeb, np. zmiana standardu zakwaterowania, dodatkowe wyżywienie, wejścia do obiektów nieujętych w programie wycieczki, itp.

Opiekę organizacyjną nad wycieczkami uniwersyteckimi sprawują kierownicy wycieczek, którzy są jednocześnie odpowiedzialni za wszelkie sprawy związane z organizacją wycieczki. Kierownikami wycieczek uniwersyteckich mogą zostać te osoby spośród członków Uniwersytetu które posiadają stosowne umiejętności i które gwarantują swoją osobą przestrzeganie zasad obowiązujących w Uniwersytecie. Pomysłodawca i założyciel Uniwersytetu zastrzega sobie wyłączne prawo do udzielania upoważnienia na prowadzenie wycieczek w imieniu Uniwersytetu Podróży. Decyzje podejmowane są na zasadach uznaniowych i nie wymagają uzasadnienia.

Każdy uczestnik wycieczki Uniwersytetu ponosi osobistą odpowiedzialność prawną oraz finansową za zniszczenia wyrządzone podczas transportu, zwiedzania oraz w miejscu zakwaterowania np. kradzież, zniszczenie itp.

Uczestnicy Uniwersytetu, zgodnie z wyrażoną przez siebie wolą, są objęci ubezpieczeniem grupowym NNW zawartym przez kierownika wycieczki  na czas jej trwania, tym samym kierownicy wycieczki nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe, zdarzenia wywołane siłą wyższą lub zachowaniem uczestnika.

Uczestnicy wycieczki spożywają alkohol na własną odpowiedzialność. Kierownicy wycieczkę nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i życie  uczestników będącym pod wpływem alkoholu.

Uczestnicy we własnym zakresie odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników wycieczki i/lub osób trzecich.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz do jego przedłożenia w celu kontroli kierownikowi wyjazdu.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w poszczególnych wycieczkach Uniwersytetu są każdorazowo ustalane przez kierownika wycieczki. W przypadku niektórych wycieczek mogą w nich wziąć udział wyłącznie te osoby, które uczestniczyły już wcześniej w innych wycieczkach Uniwersytetu Podróży.

W przypadkach uzasadnionego zagrożenia bezpieczeństwa grupy lub powodzenia wycieczki kierownik może odmówić zabrania na wycieczkę lub wykluczyć z uczestnictwa w trakcie jej trwania osoby łamiące regulamin Uniwersytetu. W szczególnych sytuacjach kierownik wycieczki może wezwać policję, jak również poinformować o zaistniałej sytuacji Uczelnie macierzystą lub zakład pracy Uczestnika Ewentualne skutki finansowe zaistniałej sytuacji ponosi osoba, która je wywołała.

We wszelkich sprawach dotyczących wycieczek ostateczną decyzję podejmuje zawsze kierownik w oparciu o czynniki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lub powodzenie wycieczki.

W przypadku braku wolnych miejsc pierwszeństwo udziału w wycieczce Uniwersytetu przysługuje osobom, które systematycznie uczestniczą w wycieczkach.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w wycieczkach klubowych tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.Warunkiem uczestnictwa w wycieczce Uniwersytetu jest zapoznanie się z regulaminem wycieczki oraz potwierdzenie akceptacji jego postanowień własnoręcznym podpisem.

 

 Dodaj komentarz


Dodaj

Wycieczki Uniwersytetu Podróży to prywatne imprezy, każdy uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wpłata zaliczki oznacza akceptację ceny i warunków imprezy.
© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl